ಭಾರತದ ರೈಲುಮಾರ್ಗಗಳು

ಭಾರತದ ರೈಲುಮಾರ್ಗಗಳು

★★ ಭಾರತದ ರೈಲುಮಾರ್ಗಗಳು

# 1999ರಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ  ದಾರ್ಜೀಲಿಂಗ್ ಪರ್ವತ ರೈಲುಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತು.

# ಮುಂದೆ 2005ರಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ ಪರ್ವತ ರೈಲುಮಾರ್ಗವನ್ನು & 2008ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕಾ-ಶಿಮ್ಲಾ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಹ ಈ ಮೂಲ ಘೋಷಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.

Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top