ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು – ಕರ್ನಾಟಕ

ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು - ಕರ್ನಾಟಕ

★★ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು – ಕರ್ನಾಟಕ

# 8ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ  ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನ ಸಮೂಹವನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪರಂಪರೆ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ 1987 ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.

# UNESCO ನಿಂದ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ‘ಪಟ್ಟದಕಲ್ನಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಮೂಹ’ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ವೈಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

# ಒಂಬತ್ತು ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳ ಗಮನಾರ್ಹ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top