ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

★★ ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ – ಬಿಹಾರ

# ನಳಂದ ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ಉಪಖಂಡದ 5 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವಾಗಿದೆ.

# 800 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಅವಧಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top