ಕೊನಾರಕ್ (ಕೊಣಾರ್ಕ) ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯ

ಕೊನಾರಕ್ (ಕೊಣಾರ್ಕ) ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯ

★★ ಕೊನಾರಕ್ (ಕೊಣಾರ್ಕ) ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯ – ಒಡಿಶಾ

# 13ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ
ಕೊನಾರಕ್ (ಕೊಣಾರ್ಕ) ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ.

# ಇಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯ ಯುನೆಸ್ಕೋ ದಿ೦ದ 1984 ರಲ್ಲಿ “ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ” ಎಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ.

Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top