ಕಾಜಿರಂಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ

ಕಾಜಿರಂಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ

★★ ಕಾಜಿರಂಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ – ಅಸ್ಸಾಂ

# ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಡದ ಪ್ರವಾಹ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 42,996 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಕಾಜಿರಂಗಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮವನ್ನು 1974 ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

# ಈ ಅಭಯಾರಣ್ಯವು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೊಂಬಿನ ಖಡ್ಗಮೃಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

# 1985 ರಲ್ಲಿ UNESCO ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ತಾಣ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು.

Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top