ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು..

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು..

✅ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು…
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ WMO : (ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ)

ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ:  (World Meteorological Organization)

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ : ಜಿನೀವಾ, ಸ್ವಿಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್  (Geneva, Switzerland)

 ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು: ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬೆಡ್
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ WIPO : (ವಿಶ್ವ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ)

ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ—:  World Intellectual Property Organization

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ:— ಜಿನೀವಾ, ಸ್ವಿಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್  (Geneva, Switzerland)

 ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು:— ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಗರ್ರಿ (Francis Gurry)

ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿದ್ದು :  1974
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ WHO :  (ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ)

ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ:—  World Health Organization

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ:— ಜಿನೀವಾ, ಸ್ವಿಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್  (Geneva, Switzerland)

 ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು:— ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಚಾನ್ (Margaret Chan)

ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿದ್ದು :—  1948
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ WFP:—  (ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ).

ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ:—  World Food Programme

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ:— ಇಟಲಿಯ ರೋಮ್ (Rome, Italy)

 ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು:—  ಜೋಸೆಟ್ ಷೀರನ್ (Josette Sheeran)

ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿದ್ದು :—  1963
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ WB :  (ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್)

ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ:—  World Bank

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ:—  ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಡಿ. ಸಿ (Washington, D.C, USA)

 ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು:—  ರಾಬರ್ಟ್ ಬಿ. ಝೋಲ್ಲಿಕ್  (Robert B. Zoellick)

ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿದ್ದು :—  1945
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ UPU : (ವಿಶ್ವ ಅಂಚೆ ಸಂಘ).

ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ:—  Universal Postal Union

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ:— ಬರ್ನೆ, ಸ್ವಿಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್.(Berne, Switzerland)

 ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು:—  ಎಡ್ವರ್ಡ್ ದಯನ್

ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿದ್ದು :—  1947
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ UNIDO :— ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ.

ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ:—  United Nations Industrial Development Organization.

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ:—  ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ವಿಯೆನ್ನಾ (Vienna, Austria)

 ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು:— ಕಂಡೆಹ್ ಯುಮ್ ಕೆಲ್ಲಾ  (Kandeh Yumkella)

ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿದ್ದು :— 1967
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ UNESCO :  (ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ)

ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ:—  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ:—  ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ (Paris, France)

 ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು:—  ಐರಿನಾ ಬೊಕೊವ  (Irina Bokova)

ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿದ್ದು :—  1946
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ಮುಂದುವರೆಯುವುದು….

Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top