ಕನ್ನಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ತೀರ್ಥಂಕರುಗಳು ಹೆಸರು ಸಂಕೇತ:-

ಕನ್ನಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ತೀರ್ಥಂಕರುಗಳು ಹೆಸರು ಸಂಕೇತ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ತೀರ್ಥಂಕರುಗಳು ಹೆಸರು ಸಂಕೇತ:- 1)ಆದಿನಾಥ. –ಹೋರಿ 2)ಅಜಿತನಾಥ –ಆನೆ 3)ಸಲಭರನಾಥ –ಕುದುರೆ …

Read more

ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಟಾಪ್- 500 ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು.

ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಟಾಪ್- 500 ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು…👇👇👌💐1. ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಥಮ ವಿಜ್ಞಾನಿ –ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್2. ಕುವೆಂಪುರವರೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ …

Read more

Educational psychology question and answers

1. ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನ-(ಎ) ಸೈಕೋಅನಾಲಿಟಿಕ್ ವಿಧಾನ (ಬಿ) ತುಲನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ(ಸಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಧಾನ (ಡಿ) ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ …

Read more

Categories TET

Educational psychology

ಪ್ರ. ಮಗುವಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?A. ಬೆಳವಣಿಗೆ B. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಿ. ಕಲಿಕೆ ಡಿ. ಪರಿಸರಉತ್ತರ: ಆಯ್ಕೆ ಬಿ ಉತ್ತರ ತೋರಿಸುಗುಪ್ತಚರ …

Read more

Categories TET
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro
Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

I Have Disabled AdBlock Reload Now
Powered By
CHP Adblock Detector Plugin | Codehelppro