ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹ?

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹ? 1. ಶಿಶು ಮೊದಲು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ‘ತಾಯಿ’ ಮತ್ತು ‘ಮಹಿಳೆಯರು’ ‘ತಾಯಿ’ ಮತ್ತು ನಂತರ ತನ್ನ  ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಗೆ …

Read more